فرهنگ ارمنستان

culture-armenia.jpg

 

عنوان ارمنستان سابقه اروپا و آسیا، شرق و غرب، به طوری که فرهنگ ارمنی است..بسیاری از ارامنه به ارمنستان به عنوان یک کشور اروپایی اشاره می کنند، اما محافظه کاری اجتماعی خود را در برخی حوزه ها که در اروپا دیده نمی شود  مناسب است.فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی باز کرده است تا بسیاری از کانال ها غرب به سرعت در حال تغییر هستند.اگرچه بسیاری آز انها در ایروان نسبت به سایر نقاط کشور جمعیت کمتری دارد و حدود 99% آنان ارمنی هستند.در سراسر زمین مردمان محله مهمان پذیر هستند و در یکی از روستاها بدون یک پنی که پرداخت شود غذا و جایی برای اقامت خواهند داشت.