جغرافیا ارمنستان

Armeniaa.jpg

ارمنستان شهری کوهستانی، محصور در خشکی کوچک که از نظر جغرافیایی هرگز باعث تعجب گردشگران ارمنستان نمی شود.از کوه های عبور می کند و دارای دره های بسیار بزرگ بیش از آن اندازه ای که فکر می کنید، و زمانی که شما در سواحل جنوبی هستید دریاچه سودان را مشاهده می کنید.علاوه بر تنوع جغرافیایی آب و هوا ارمنستان همچنان در حال تغییر است و دارای منظری زیبا از باران به قله های برف پوش و یک دریاچه کوهستانی وسیع می باشد.برخیمناطق در ارمنستان هستند که فقط یکبار می توان تجربه کرد.