ارمنستان امروز

Yerevan-Armenia.jpg

در اوایل سال 1990، ارامنه در قره باغ برای استقلال از جمهوری آذربایجان با حمایت از ارمنستان و دیاسپورای ارمنی جنگیدند دادند در جنگ نظامی برنده شدند.در نتیجه 20 درصد از خاک های خود را از دست دادند  اما هیچ راه حل دیپلماتیکی حاصل نشد.آتش پس بعد از سال 1994 بوده است، هر چند که با توجه به درگیری های مکرر در کنار مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان ضعیف است.بعنوان یک نتیجه جمهوری آذربایجان مرزهای خود با ارمنستان بسته شده است و ترکیه نیز از مرزهای خود با ارمنستان در حمایت از خویشاوندان ترک آذری خود را بسته است.هر دو کشور از زمان تحریم  ها علیه ارمنستان تحمیل شده، قرار دادن اقتصاد محلی در موقعیت حساس چون ارمنستان بستگی به منابع خارج از انرژی و بسیاری از مواد خام است.

راه های زمینی از طریق گرجستان و ایران غیر قابل اعتماد است.اقتصاد ارمنستان متکی بر سرمایه گذاری و حمایت از ارامنه خارج از کشور است. اوضاع اقتصادی نیز به دلیل فساد گسترده و فقر به ستوه آمده است..در سال 2008، تلاش های دیپلماتیک برای عادی سازی روابط با ترکیه آغاز شدند اما بعد به دلیل فشار داخلی شدید در هر دو طرف به حالت تعلیق درآمد. تلاش های دیپلماتیک برای عادی سازی روابط با جمهوری آذربایجان بر سر قلمرو قره باغ کوهستانی آغاز شده است و تعدیل توسط روسیه است، اما این تلاش ها اغلب بی اثر با توجه به درگیری های مکرر در کنار مرز ارمنستان و آذربایجان را ثابت کرد.