معبد گارنی ارمنستان

دلیجان ارمنستان 

موزه قلعه اربونی ارمنستان

موزه آثار خطی ارمنستان