ساختمان اپرا ارمنستان

صومعه خور ویراپ ارمنستان

میدان جمهوری ارمنستان

دریاچه سوان ارمنستان

روستای ساناهین ارمنستان